IČ: 70990263
Resortní identifikátor: 600130410
číslo účtu: 182108847/0300


E-mail: kamil.hubner@skola-frysava.cz
kancelář: +420 566 619 240
Školní jídelna: +420 560 000 354
 

Zřizovatel: Obec Fryšava pod Žákovou horou 

Základní škola a mateřská škola Fryšava pod Žákovou horou

592 04, Fryšava pod Žákovou horou 100

logo kastanek

Kancelář: 

+ 420 566 619 240


 

Školní jídelna:
+ 420 560 000 354

 

Adresa: Fryšava pod Žákovou horou 100 592 04 Fryšava pod Žákovou horou

Kontaktní emailová adresa:

kamil.hubner@skola-frysava.cz

 

Kontaktní formulář:

Jméno a příjmení:
Vás e-mail:*
Telefonní číslo:
+420
  Otázky, dotazy, cokoliv...
  ODESLAT

  Zvonění ve škole
   

  1. hodina   7:30 - 8:15
  2. hodina   8:25 - 9:10
  3. hodina  9:30 - 10:15
  4. hodina 10:25 - 11:10
  5. hodina 11:20 - 12:05
  6. hodina 12:30 - 13:15
  7. hodina 13:25 - 14:10

  LOGOPEDICKÁ PREVENCE

  Smyslem logopedické prevence jako součásti celého výchovného procesu předškoláka je podpora přirozeného rozvoje komunikace včetně výslovnosti a minimalizace vzniku poruch řeči.

  V naší MŠ probíhá primární logopedická prevence v rámci třídy pravidelně v ranním kruhu a u vybraných dětí na základě depistáže pak jednou týdně v kroužku Povídálek, kterou odborně zaštiťuje speciálně pedagogické centrum Březejc. Logopedky z tohoto centra přijíždí na pravidelné návštěvy (2-3krát ročně), kdy u dětí provádí logopedickou depistáž či kontrolní vyšetření. Dětem, u kterých se projeví již výraznější řečové obtíže, je pak doporučena návštěva logopedické ambulance.

  Během prevence je dbáno na faktory, které řeč ovlivňují (prostředí, pohyb a především sluchové a zrakové vnímání). K prevenci patří zpřesňování slovní zásoby, porozumění, rozvoj artikulační obratnosti a fonematického slyšení, rytmizační hry, dechová cvičení, hry zaměřené na rozvoj zrakové a sluchové pozornosti, rozvoj vyjadřovací obratnosti, aktivní a pasivní slovní zásoby, grafomotoriky či pravolevé orientace.

  Nezbytná je spolupráce s rodiči – k předávání informací a námětů pro nutná pravidelná cvičení v domácím prostředí slouží nástěnka v šatně MŠ.

  Kroužek probíhá ve speciální místnosti vybavené logopedickým zrcadlem a dalšími vhodnými pomůckami. Logopedická prevence v MŠ je vedena Mgr. Libuší Sobkovou.